[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา .:. คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Calender
เครือข่ายสภาคริสตจักร  
ข้อมูลโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา

สังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้เริ่มมาจากสถานเลี้ยงเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรม
ก่อตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2513 (1970)
โดยการริเริ่มของศาสนาจารย์นิตยา ตั้งแสงอาทิตย์ คณะธรรมกิจคริสตจักรสามัคคีธรรม
และผู้บุกเบิกอันได้แก่ ผู้ปกครองโชคชัย ตั้งแสงอาทิตย์ ครอบครัวศาสนาจารย์ไมตรี สิงห์คำป้อง ครอบครัวอาจารย์สังเวียน โง่นคำ
และผู้ปกครองเตือนจิตร รัตนแมนสรวง ท่านเหล่านี้ได้เสียสละให้การเลี้ยงดูเด็กเป็นอย่างดี

เมื่อปี พ.ศ.2515 (1972)
ผู้ปกครองสมกิจ ไทยวัชรามาศ ได้พยายามหาสถานที่และทุนทรัพย์เพื่อจะก่อตั้งโรงเรียน
โดยคุณประเสริฐ ฟูตระกูล ได้มอบที่ดินหนองแด จำนวน 20 ไร่ และเงินทุนจำนวน 600,000 บาท ( หกแสนบาทถ้วน)
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นที่นั่น แต่เนื่องจากได้ประสบปัญหาบางประการจึงไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้
จึงได้ใช้อาคารในบริเวณคริสตจักรสามัคคีธรรมเป็นห้องเรียนชั่วคราว
ได้จัดตั้งโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2517 (1974)
โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอเนก สิทธิประศาสตร์   มาเป็นประธานเมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
ผู้ปกครองสมกิจไทยวัชรามาศ ได้ขออนุมัติจากคณะธรรมกิจคริสตจักรสามัคคีธรรม สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน เมื่อต้นปี พ.ศ.2519 (1976) และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2520 (1977) เปิดใช้ในปีการศึกษา 2520ในระยะเริ่มต้น คณะธรรมกิจคริสตจักรสามัคคีธรรมเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
จนเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2530(1987) คณะธรรมกิจคริสตจักรสามัคคีธรรมอุดรธานี ได้มอบโอนโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาเข้าสังกัดกองการศึกษา (สำนักพันธกิจการศึกษา) มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย


ปีการศึกษา 2537 (1999)
          โรงเรียนได้รื้ออาคารไม้หลังโบสถ์และได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียนห้องประกอบ 5 ห้อง
และในปีการศึกษา 2547  คณะกรรมการอำนวยการได้ขออนุมัติจากสภาคริสตจักรฯ  จัดตั้งโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาแห่งที่ 2
โดยใช้ชื่อว่า 
"โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา"


ปีการศึกษา 2549 (2006) 
          โรงเรียนรื้ออาคารเรียนอนุบาล อาคารอำนวยการ และก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น


ปีการศึกษา 2549 (2006)
          โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 1 งาน 70 ตารางวา เป็นอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น 12 ห้อง  และได้ใช้เป็นสถานเลี้ยงเด็กคริสต
จักรสามัคคีธรรมในปัจจุบัน


ปีการศึกษา 2552 (2009)
          โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แล้วเสร็จ  โดยใช้ชื่ออาคารว่า "อาคาร 35 ปี"  มีการขยายห้องเรียนเพื่อการสอนเพิ่ม
ขึ้นได้แก่ ห้องเรียน 17 ห้อง ห้องประชุม 2 ห้อง ห้องผู้บริหาร 2 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
ห้องอินเตอร์เน็ต 1 ห้องสำหรับบุคลากร และห้องพักรับรอง 2 ห้อง

ปัจจุบัน โรงเรียนได้ดำเนินการสอน 2 ระดับคือ
ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้อบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและคำขวัญของ โรงเรียน คือ 
“เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
โรงเรียนได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น
แก้ปัญหาเป็นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


สีประจำโรงเรียน
เขียว - เหลือง


คำขวัญของโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม


ปรัชญาของโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มารยาทงามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา (2559 - 2562)

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา สุนทรียภาพ รักษ์ความเป็นไทย มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมตามครรลองของคริสตศาสนา

เป้าหมายของโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา

ผู้เรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง