ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเฉลิมพร สุทธิสาร
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/วัดผลและประเมินผล
หน้าที่หลัก :ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์, งานสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :leegnuk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :